[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: status: organizacja

From: Jacek <serwerek2@op.pl>
Date: Mon Aug 25 2003 - 01:24:59 CEST
[slacklist] Re: status: organizacja

> I niestety AS ma racje, jak ktos ma watpliwosci = to radze zajrzec tu
> http://www.ms.gov.pl/krs/krs.= shtml  i zapoznac sie szczegolnie z tym
plikiem
> Przewodnik po formach prawnych podlegających = wpisowi do KRS i
> odpowiadających im formularzach KRS.
> Tak wiec trzeba wszystko przemyslec, przygotowac =
> zarejestrowac.

Od strony prawnej wyglada to tak:

Osoby, w liczbie co najmniej piętnastu pragnące = założyć stowarzyszenie,
uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają = komitet założycielski (art.9
ustawy).
Ustawodawca, wskazuje formalne przesłanki = rejestracji. Przesłanki te to:
- zorganizowanie zebrania założycielskiego = (protokół z jego przebiegu
dołącza się do wniosku o rejestrację),
- podjęcie uchwały o założeniu = stowarzyszenia,
- przyjęcie statutu,
- powołanie komitetu założycielskiego,
- sporządzenie listy członków założycieli = wraz z ich datą urodzenia,
miejscem urodzenia, adresem i własnoręcznym = podpisem, zastępującym
oświadczenie o przystąpieniu do zakładanego = stowarzyszenia.
Uprawnienia do złożenia wniosku o rejestrację = stowarzyszenia ma komitet
założycielski. Ogranem powołanym do = rozpatrzenia wniosku jest Sąd Wojewódzki
właściwy dla miejsca siedziby = stowarzyszenia.

Prawidłowo wniesiony wniosek powinien = zawierać:
- oznaczenie sądu rejestrowego;
- oznaczenie wnioskodawcy - komitetu = założycielskiego z podaniem tymczasowej
siedziby;
- petitum wniosku czyli zwrócenie się do sądu o = zarejestrowwanie
stowarzyszenia. Można przy tym powołać = podstawę prawną - art.12 prawa o
stowarzyszeniach;
- uzasadnienie wniosku - podanie celów = stowarzyszenia i sposobów ich
realizacji.

Wniosek o rejestrację podpisują członkowie = komitetu założycielskiego,
dołączając:
- dwa egzemplarze projektu statutu;
- dwa egzemplarze listy członków założycieli = (zgodnie z art.12 prawa. o
stow.);
- dwa odpisy protokołu z zebrania = założycielskiego, podczas którego powołano
stowarzyszenie, uchwalono projekt statutu i dokonano = wyboru komitetu
założycielskiego;
- odpis wniosku.

Ustawa nakazuje, aby wniosek o rejestrację był = rozpoznany niezwłocznie - nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od daty = złożenia.

Sąd rejestrowy odpis wniosku wraz z załącznikami =
nadzorującemu. Organem tym jest wydział = społeczno-administracyjny właściwego
urzędu wojewódzkiego. Organ nadzorujący, w = terminie 14 dni od daty
doręczenia odpisu wniosku, może przedstawić = sądowi swoje pisemne stanowisko
co do zgodności statutu stowarzyszenia z = obowiązującymi przepisami, może
także zgłosić przystąpienie do udziału w = postępowaniu rejestrowym.

Dodać należy, iż wniosek o rejestrację podlega = opłacie sądowej, która wynosi
obecnie 30 złotych.

Po złożeniu przez komitet założycielski = wniosku, sąd poddaje wniosek
wstępnej ocenie i jeżeli nie stwierdzi braków = formalnych, kieruje sprawę na
posiedzenie. Często właściwe rozpoznanie = wniosku poprzedza postępowanie
wyjaśniające, szczególnie wówczas, gdy organ = nadzorujący zgłosi swoje uwagi
do treści statutu. Posiedzenia wyjaśniające = mają raczej charakter
konsultacji, pomocy komitetowi założycielskiemu. =
oddalenia wniosku z przyczyn formalnych. Niekiedy = sąd posiedzenie
wyjaśniające kończy postanowieniem o = rejestracji stowarzyszenia.
Szczególnie, gdy poprawki lub uzupełnienia = statutu są nieznaczne i można je
bezpośrednio podczas posiedzenia = uzupełnić.

Jeżeli natomiast sąd, po posiedzeniu = wyjaśniającym, wyznacza następny
termin - rozpoznania wniosku - oczekiwać należy, =
które zakończy tryb rejestrowy. Sąd rejestrowy = wydaje w takiej sytuacji
postanowienie o zarejestrowaniu = stowarzyszenia.

Postanowienie o rejestracji jest zaskarżalne. = Uczestnik postępowania (organ
administracji państwowej) może w trybie = przewidzianym przez kodeks
postępowania cywilnego zaskarżyć postanowienie =

Po uprawomocnieniu się postanowienia o = zarejestrowaniu sąd rejestrowy
zarządza wpisanie stowarzyszenia do rejestru = stowarzyszeń, które jest
prowadzone przy sądzie rejestrowym.

Uprawomocnienie się postanowienia o zarejestrowaniu = ma to szczególne
znaczenie, iż z tą chwilą stowarzyszenie = uzyskuje osobowość prawną.

Pozdrawiam
Jacek


Received on Sat Feb 21 03:39:33 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014