[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Stowarzyszenie - status prawny

From: Jacek <serwerek2@op.pl>
Date: Mon Aug 25 2003 - 01:55:04 CEST
[slacklist] Stowarzyszenie - status prawny

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, = trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, = programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty = wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na = pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może = zatrudniać pracowników.

Majątek stowarzyszenia

Art. 33.

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek = ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących = przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz = korzystać z ofiarności publicznej.

Art. 34.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność = gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych = przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia = służy realizacji celów

statutowych i nie może być przeznaczony do = podziału między jego członków.

Art. 35.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według = zasad określonych w odrębnych przepisach.


Received on Sat Feb 21 03:39:33 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014