[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re:

From: Wasilec Karol <wasilec@wp.pl>
Date: Thu Feb 20 2003 - 17:16:36 CET
[slacklist] Re: [slacklist]

      Proponuje zeby = niepadało juz pytanie o iptables w zamian przesyłam małe conieco = :D

Pozdrawiam.

KAROL    WASILEC
================
Białystok, Poland
/* Linux is like a wigwam: no windows, no gates and = apache inside */

20 lutego 2003, 14:04, otrzymałem list = następującej treśći:

a> Ta iptables ale macie moze jakie sensowne linki = jak tego uzywać ???
a> po polskiemu (nietety z angielskiem u mnie nie = zabardzo)

IPtables jest programem typu firewall używanym do = konfigurowania reguł filtrowania pakietów. Dostępny za darmo na = stronie internetowej pod adresem: http://www.samba.org/netfilter. Jest także zawarty we wszystkich dystrybucjach Linuksa opartych na = jądrze serii 2.4.x.

Polecenie iptables jest używane do konfigurowania = zarówno filtrowania IP, jak i translacji adresów sieciowych (Network = Address Translation).

Ogólna składnia większości poleceń iptables = wygląda następująco:
        = rozszerzenie

Poniżej przedstawiam większość poleceń = firewalli należy dokładnie zapoznać się z podręcznikiem = systemowym Linuxa.

Polecenia iptables:

"       -A = łańcuch
Dodanie jednej lub kilu reguł na koniec zadanego = łańcucha. Jeżeli zostanie podana nazwa hosta źródłowego lub = reguła zostanie dodana do każdego adresu.

"       -I = łańcuch numer_reguły
Wstawienie jednej lub kilku reguł na początku = zadanego łańcucha. Jeżeli zostanie podana nazwa hosta = źródłowego lub docelowego, z którą związany jest więcej = niż jeden adres IP,  reguła zostanie dodana do każdego = adresu.

"       -D = łańcuch
Usunięcie jednej lub kilku reguł z zadanego = łańcucha, który takie reguły zawiera.
"       -D = łańcuch numer_reguły
Usunięcie reguły znajdującej się na pozycji = numer_reguły w zadanym łańcuchu. Liczenie reguł zaczyna się od = 1 w przypadku pierwszej reguły w łańcuchu.

"       -R = łańcuch numer_reguły
Zastąpienie reguły na pozycji numer_reguły w = zadanym łańcuchu o podanej charakterystyce.
"       -C = łańcuch
Sprawdzenie zadanym łańcuchem datagramu opisanego = przez regułę.
"       -L = [łańcuch]
Wylistowanie reguł ze wszystkich łańcuchów [z = zadanego łańcucha].
"       -F = [łańcuch]
Usunięcie reguł ze wszystkich łańcuchów [z = zadanego łańcucha].
"       -Z = [łańcuch]
Wyzerowanie liczników bajtów i datagramów dla = wszystkich reguł we wszystkich łańcuchach [w zadanym = łańcuchu].
"       -N = łańcuch
Utworzenie nowego łańcucha o zadanej nazwie. Nie = mogą istnieć dwa łańcuchy o takiej samej nazwie. W ten sposób = tworzy się łańcuch definiowany przez użytkownika.

"       -X = [łańcuch]
Usunięcie [zadanego] łańcucha zdefiniowanego = przez użytkownika lub wszystkich takich łańcuchów, jeżeli = żaden nie zostanie wybrany.

"       -P = łańcuch polityka
Ustawienie domyślnej polityki dla zadanego = łańcucha. Dopuszczalne polityki to: ACCEPT, DROP, QUEUE, RETURN. = ACCEPT - pozwala na przepuszczenie datagramu. DROP - powoduje, że = przestrzeni użytkownika w celu dalszego przetwarzania. RETURN - = powoduje, że kod firewalla IP wraca do łańcucha, który go = wywołał i kontynuuje działanie do następnej reguły.


Parametry iptables do definiowania reguł:

"       -p[!] = protokół
Określa protokół datagramu, który ma = pasować do tej reguły. Dopuszczalne nazwy protokołów to: tcp, = udp, icmp, lub numer, jeśli znamy numery protokołów IP. Gdy podamy = znak !, reguła zostanie zanegowana, a datagram pasowałby do = każdego protokołu poza podanym. Jeśli parametr nie zostanie = określony, domyślnie będą przyjęte wszystkie = protokoły.

"       = -s[!]adres[/maska]
Określa adres źródłowy datagramu, który = będzie pasował od tej reguły. Adres może być podany w postaci = hosta, nazwy sieci lub adresu IP. Opcjonalny parametr maska definiuje = maskę sieci, która ma być zastosowana. Możemy ją podać w = postaci /255.255.255.0 bądź też /24.

"       = -d[!]adres[/maska]
Określa adres przeznaczenie i port datagramu, = który będzie pasował do tej reguły.
"       -j =
Określa, jakie działanie ma zostać podjęte, = gdy reguła zostanie dopasowana. Dopuszczalne cele to: ACCEPT, DROP, = QUEUE i RETURN. Jako cel możemy także podać nazwę łańcucha = zdefiniowanego przez użytkownika, w którym będzie wykonywane =

"       = -i[!]nazwa_interfejsu
Określa interfejs który przyjął datagram. = Jeśli nazwa interfejsu kończy się znakiem +, pasował będzie = każdy interfejs, którego nazwa zaczyna się zadanym ciągiem np. =

"       = -o[!]nazwa_interfejsu
Określa interfejs, na który datagram będzie = wysłany.
"       = [!]-f
Mówi, że reguła ta dotyczy tylko drugiego i = fragmentu.

Opcje

"       = --numer_wierszy
Powoduje, że przy wyświetlaniu zestawów reguł = pokazywane są numery wierszy. Numer wiersza odpowiada pozycji reguły = w łańcuchu.

"       -n
Powoduje, że iptables wyświetla adresy IP i porty = tylko jako liczby, nie próbuje zamieniać ich na odpowiadające im = nazwy.

"       -v
Powoduje, że iptables wyświetla bogate wyniki. = Podawane będzie więcej informacji.


Rozszerzenia TCP: używane z -m tcp -p tcp

"       = --sport[!][port[:port]]
Określa port, z którego musi pochodzić = portów, podając górny i dolny limit.

"       = --dport[!][port[:port]]
Określa port, do którego musi być skierowany =
"       = --tcp-flags [!] maska lista
Określa, że reguła pasuje, gdy znaczniki TCP w = lista rozdzielonych przecinkami znaczników, które powinny być = sprawdzone przy przeprowadzaniu testu. Lista, to lista znaczników, = które muszą być ustawione, aby reguła pasowała. Dopuszczalne = znaczniki to: SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH, ALL, NONE.

"       [!] = --syn
Powoduje, że reguła pasuje tylko do datagramów = z ustawionym bitem SYN i wyzerowanymi bitami ACK i FIN. Datagramy z tymi = bitami są używane do otwierania połączeń TCP i dlatego ta = opcja jest używana do obsługi żądań połączeń.

Rozszerzenia UDP: używane z -m udp -p udp

"       = --sport[!][port[:port]]
Określa port, z którego musi pochodzić =
"       = --dport[!][port[:port]]
Określa port, do którego musi być skierowany =

Rozszerzenia ICMP: używane z -m icmp -p icmp

"       = --icmp-type[!] nazwa_typu
Określa typ komunikatu ICMP pasującego do = reguły. Typ może być określony przez nazwę lub numer. = Niektóre dopuszczalne nazwy to: echo-request, echo-reply, = source-quench, time-exceeded, destination-unreachable, host- = unreachable, protocol- unreachable, port- unreachable.

Rozszerzenia MAC: używane z -m mac

"       = --mac-source[!] adres
Określa adres hosta Ethernet, który wysłał =

Received on Sat Feb 21 03:37:43 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014